กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564


เผยแพร่
“สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่”

กรมบัญชีกลางได้จัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่” ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นประธาน

ซึ่งในปีนี้คณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ
ได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 

จากผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 และ 2564 ซึ่งมีทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 28 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น
ซึ่งสามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจ จำนวน 5 ทุน ได้แก่

                     ปีบัญชี 2563

ปีบัญชี 2564

1) กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
   สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

1) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข

4) กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวน
6 ทุน ได้แก่

ปีบัญชี 2563 ประเภทดีเด่น

ปีบัญชี 2564 ประเภทดีเด่น

1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช

2) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

 

1) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2) กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

3) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ปีบัญชี 2564 ประเภทชมเชย

1) กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการจัดการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน จำนวน
9 ทุน ได้แก่

ปีบัญชี 2563

ปีบัญชี 2564

1) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3) เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

4) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

5) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร

1) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

2) เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

3) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

4. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น เป็นรางวัลที่ยกย่องผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มีผลงานผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนในระดับดีขึ้นไป จำนวน 8 ทุน ได้แก่

ปีบัญชี 2563

ปีบัญชี 2564

1) ผู้บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี

2) ผู้บริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3) ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร

4) ผู้บริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

1) ผู้บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข

2) ผู้บริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

3) ผู้บริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

4) ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล
ของกรมทางหลวง

 

การมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนากลไกโดยเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยสู่อนาคตวิถีใหม่

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ